ವಂಡರ್ ‘ವಾಲ್‍ನಟ್’

ವಾಲ್‍ನಟ್ ಮರದಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಕಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕವಾದುದು. ಇದನ್ನು ಅಕ್ಷೋಟ ಅಥವಾ ಅಕ್ರೋಡು ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಹೋಲುವ ದೋಣಿಯಾಕಾರದ ಬೀಜಕೋಶ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುವಾಸನೆಯ ಕಾಯಿ ಬಿಡುವ

Read more